The First Werdwet Fellows are Selected

CARD Werdwet Research Fellowship Program (Werdwet Fellowship) is launched by CARD to promote indigenous knowledge to fight inequality and look for ways of protecting the rights of minorities and vulnerable groups. The research fellowship program will also give women and youth opportunities to pursue their passion for researching and promoting their ideas to bring about […]

Read More

“Yeqaaqe Wirdwet” Maqaa Jedhuun CARD Sagantaa Qorannoo Waliin/Gamtaan Geggeessu Jalqabe

Sagantaan qoraannoo waliinii/gamtaa CARD Wirdwet (Wirdwet Fellowship) CARDn jalqabame beekumsa biyyaattinaannootti  (indigenous knowledge)  fayyadamuun acuuccaa balleessuu fi karaa ittiin mirga sab-xiqqaa fi murna xiqqaa eegamu irratti hojjeta. sagantaan qorannoo gamtaa kun dubartootaa fi dargaggootni fedhii qorannoof qaban akka guddifatanii fi yaada hawaasa sirna-qabeessa ijaaruuf qaban akka guddifatan haala mijeessa. sagantaan qorannoo waliinii/gamtaa “CARD Wirdwet” kan […]

Read More

CARD Launched Research Fellowship Program Named after the Yeqaqe Werdwet

CARD Werdwet Research Fellowship Program (Werdwet Fellowship) is launched by CARD to promote indigenous knowledge to fight inequality and look for ways of protecting the rights for minorities and vulnerable groups. The research fellowship program will also give women and youth opportunities to pursue their passion of researching and promoting their ideas to bring about […]

Read More

Open Call for Applications to the First CARD WERDWET RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 2020

Introduction CARD Werdwet Research Fellowship Program (Werdwet Fellowship) is launched by CARD to promote indigenous knowledge to fight inequality and look for ways of protecting the rights for minorities and vulnerable groups. The research fellowship program will also give women and youth opportunities to pursue their passion of researching and promoting their ideas to bring […]

Read More