Kaard (CARD), dhaabbata Daataa foor Cheenji waliin ta’uudhaan tajaajila intarneetii argachuu ilaalchisee duula torban lamaa jalqabee jira

Dhaabbanni Wiirtuu Dagaagina Mirgootaa fi Diimoookiraasii (Center for the Advancement of Rights and Democracy-CARD), deggersa michoomaa ijaarsa dandeettii walitti fufiinsaan seennessa ragaalee irratti dhaabata Dataa for Cheenji irraa argatuu irratti hundaa’uudhaan duula toora intarneetii(online) geggeessu har’a Caamsaa8,2014 jalqabee jira. Duulli kun mata duree “Qoqqooddii Dijitaalaa: Hanqinni ga’umsa intarneetii humna Itoophiyaa irratti danqaa inni uume” jedhu […]

Read More