ብዛዕባ ካርድ

ማእኸል ልምዓት መሰላትን ዴሞክራስን (ካርድ) ብቦርድ ዝምራሕ፣ ንትርፊ ዘይተመስረተን ብዝተማሓየሸ ሕጊ ሲቪል ማሕበራት ኢትዮጵያ 1113/2019 መዝገብ ቑፅሪ 4307 ዝተመዝገበ እዩ። ዕላማ ካርድ ኣብ ኢትዮጵያ መርሕ ዴሞክራሲ ብሕታዊ ሕጊ ኾይኑ ግድኡ ክፃወት ምግባር እዩ።

ካርድ ቕድም ክብል ፕሮጀክት ሰብኣዊ መሰላት  ኢትዮጵያ (EHRP) ብዝብል ስም ዝፍለጥ ዝነበረ እንትውን ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝነበሩ ሕጋዊ ገደባት ምኽንያት ካብ ዓዲ ወፃኢ ክስራሕ ፀኒሑ። EHRP ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብ  ኢትዮጵያ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምምርማር ካብ 50 ንላዕሊ እሱራት ፖለቲካ  (ናይ ሕልና እሱራት) ታሪኮምን ናይ ኣተሓሕዛ ኹነታትን ብምዝርራብ ተማጎትቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ውዕሎ መጋባእያ ብምክትታል ቕልጡፉን ፍትሃዊ ኸይዲ ፍርዲ ንክህሉ ተማጒቱ እዩ።

መደባትን ዕላማን

ካርድ ኣብ ኢትዮጵያ መሰል ማእኸል ዝገበረ ኣካይዳ ብምኽታል ስርዓት ዴሞክራሲ ንምህናፅን ንምሕጋዝን  ዝሰርሕ ትካል እዩ። ካርድ ኣብዚ ሕዚ እዋን መናኣሰይን ደቂ ኣንስትዮን ብምጥንኻር፣ መራኸብቲ ማዕኸናት ምንባብ፣  ተሳትፎ ሲቪክን  መሰላት ድጂታል ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት  ይሰርሕ። ነዚ ድማ ብጠቕላላ ኣብ ምጥንኻር መናኣሰይን ደቂ ኣንስትዮን ዓሊሙ ይሰርሕ።

ካርድ ብፍሉይ ዓሊሙ ዝንቀሳቐስ ኣብ ሰብ ሞያ መራኸብቲ ማዕኸናት፣ ሰብ ናይ መረብ (online) ትሕዝቶ፣ መራሕቲ መናኣሰይን ኣንቃሕቲ ማሕበራዊ ሚድያታትን እዩ። ናቱ ተግባራት ካብ ግንዘበ ምፍጣር ሓሊፉ ከሳብ ምምጓት እዩ። ስለዝኾ ድማ  ብምርምር፣ ብምምኽኻር፣ ፓናል ምይይጥን ዓቕሚ ወሃብቲ ስልጠናታትን ብምድላው  ብዙሓት  ፕሮጀክታት ስራሕቲ ብምስራሕን ከምኡውን ምስ መድረግቲ ኣካላትን ቐረፅቲ ፖሊሲታትን ብምስታፍ ኣብ ኣወሃባ ውሳነታት ኣብ ፖሊሲ ቅዲ  ፅዕንቶ ንምፍጣር ተኻኢሉ እዩ።

ራእይ ካርድ

ዴሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ምርኣይ

ልኡኽ ካርድ

ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ብሕታዊ ልዕልነት ክህልዎ ንምግባር መትከላት ዲሞክራሲ ምግዋሕ ፡፡

ዕላማ  ካርድ

ካርድ ብሕጋዊነት ከም ዝተመዝገበሉን ዘለዎ ሓላፈነትን

  • ኣብ ኢትዮጵያ  ባህሊ ዴሞክራሲ ንምዕባይን ግንዛበ ንምፍጣርን
  • መንግስታዊ ይኹኑ ዘይመንግስታዊ ተዋሳእቲ ተሓተትቲ ንምግባርን ኹነታት ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን  ቑፅፅርን ገምጋምን ምስላጥ
  • ዴሞክራሲ ንምዕባይ ዝሕግዙ ኣገደስቲ ለውጥታት ፖሊሲ ፅዕንቶ ንምሕዳር ምርመራ ምክያድ ፤ ምኽክር ምግባርን ስራሕቲ ምጥባቕ ምክትታልን
  • ንናይ ዴሞክራሲያዉነት ትካላት ሙያውን ቴክኒካውን  ሓገዝ ምሃብ
  • ሰብኣዊን  ዴሞክራሲያውን መሰላት ክኽበሩ መፅንሒ ማእኸላት ፖሊስ መሰላት ክኽበሩ ናይ ፖሊስ፣ ማእኸላት እርማትን ኣብያተ ፍርዲ ምክትታልን  ፤ምግምጋምን • ትዕዝብቲ መረፃታት ከምኡ እውን  ናይ መረፅትን ዜጋታትን ትምህርቲ ምሃብ